" National Trustworthy and Competent Authority in Epidemiological Surveillance and Investigation."

Bureau of Epidemiology
เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายเฝ้าระวังและสอบสวนโรค/ภัยสุขภาพที่เข้มแข็งครอบคลุมทั่วประเทศไทย
การประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจต่อรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์ของสำนักระบาดวิทยา ประจำปี 2551

Links

 


Weekly report ปี "2559"
เลือกดูปีอื่น

เลือกสัปดาห์ที่ ::

Supplements :: มี 1 ฉบับ
S0 : 31 มีค 2559  

  สัปดาห์ที่ 29 ::. (คลิกที่นี่) 17 กค 59-23 กค 59

  สัปดาห์ที่ 28 ::. (คลิกที่นี่) 10 กค 59-16 กค 59

  สัปดาห์ที่ 27 ::. (คลิกที่นี่) 3 กค 59-9 กค 59

« Previous        4 to 6 from 32        Next »


 
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Tel.025901723, 025901827    Email : panda_tid@hotmail.com
© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control,
Ministry of Public Health.

 

-->